2016-07-11 15:09

http://git.oschina.net/jfinal/jfinal-weixin/wikis/%E5%9C%A8spring-MVC%EF%BC%8Cstruts%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E4%B8%AD%E6%95%B4%E5%90%88JFinal-weixin
将jfinal-weixin项目集成到主项目中,主项目使用spring mvc。

jfinal
com.jfinal.core.JFinalFilter

configClass
demo.DemoConfigjfinal
/weixin

这里面有错误吧。
/weixin应该是
/weixin/*

2016-07-11 14:42

请问如果需要整合原来项目(如:struts)微信公众平台接口配置http://域名/uri 。其中uri和filter的url-parttern和WeixinConfig里面的route如何对应配置。才能正常访问到Controller。