2018-03-23 09:47

@wumugulu 谢谢,我试一下

2017-12-23 15:26

@JFinal 好的,谢谢詹总,我明白了

2017-12-22 14:33

感谢,我会研究一下的怎么封装的。

2017-12-22 08:43

谢谢,你那个方法可以设置保持顺序。
arpManagement.setContainerFactory(new OrderedFieldContainerFactory());
arpManagement.setContainerFactory(new CaseInsensitiveContainerFactory(true));后面设置大小写的时候会覆盖前面的字段排序设置,想同时设置怎么办?